Ban Giám đốc

 

Ban Giám đốc và Ban Cố vấn của VGBC gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế đại diện cho tất cả các bên liên quan trong ngành xây dựng như các cơ quan chính phủ, khối học thuật, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ phát triển và khu vực tư nhân.

Thành viên Sáng lập:

 
– Ông Jalel Sager, Nguyên Giám đốc Điều hành VGBC 

– Ông Tom Miller (Green Cities Fund)
– Ông Lê Cường (ARB Palisades)
 
Chủ tịch Danh dự:
– Bà Tôn Nữ Thị Ninh (Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội)
– Ông Nguyễn Hữu Dũng (Nguyên Chủ tịch VGBC)
 
Phó Chủ tịch Danh dự:
Bà Kathrin Moore (San Francisco Planning Commission)
 
Ban Điều hành
 
Chủ tịch:
Bà Melissa Susan Merryweather (Green Consult-Asia)
 
Phó Chủ tịch:
Bao SD Nguyen, Siam City Cement

Thủ quỹ:
Ông Đỗ Mạnh Dũng, Schneider Electric Việt Nam

Thư ký:
Bà Phan Thu Hằng, Saint-Gobain Việt Nam
 
Thành viên Dự khuyết:
Ông Yannick Millet (Nguyên Giám đốc VGBC)
 
Các thành viên:
– Ông Dương Thiện, Transform Architecture
– Ông Ngô Viết Nam Sơn, NVD Architects & Planners 
– Ông Xavier Pinchart, Boydens Engineering
– Ông Vũ Linh Quang, Ardor Architects
– Ông Richard Colville, CBRE
– Ông Nguyễn Trung Kiên, Vilandco

 
Share This