Phí Đăng ký và Đánh giá

Phí Đăng ký và Đánh giá Dự án LOTUS NR

Phí Đăng ký: 10.000.000 đồng/dự án

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho Đơn vị Đánh giá (tùy thuộc vào quy mô dự án) nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận Tạm thời và Chính thức theo Thỏa thuận Đánh giá – Cấp chứng nhận.

 

Quy mô dự án
(GFA, m2)

Phí Đánh giá 
(VN đồng)

Dưới 5.000 m2 55.000.000
từ 5.001 m2 đến 10.000 m2 88.000.000
từ 10.001 m2 đến 15.000 m2
110.000.000
từ 15.001 m2 đến 25.000 m2
132.000.000
từ 25.001 m2 đến 50.000 m2
198.000.000
 từ 50.001 m2 đến 75.000 m2
264.000.000
từ 75.001 m2 đến 100.000 m2
330.000.000
Từ 100.001 m2 trở lên
396.000.000
 
Ghi chú:
– Đối với dự án bao gồm nhiều công trình đăng ký đánh giá theo nhóm, Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận sẽ được tính theo tổng diện tích sàn (GFA) của toàn bộ các công trình đã đăng ký.
– Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Phí Đăng ký Và Đánh giá Dự án LOTUS MFR

Phí Đăng ký: 10.000.000 đồng/dự án

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho Đơn vị Đánh giá (tùy thuộc vào quy mô dự án) nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận Tạm thời và Chính thức theo Thỏa thuận Đánh giá – Cấp chứng nhận.

 

Quy mô dự án 
(GFA, m2)

Phí Đánh giá 
(VN đồng)

Dưới 5.000 m2 55.000.000
từ 5.001 m2 đến 10.000 m2 88.000.000
từ 10.001 m2 đến 15.000 m2 110.000.000
từ 15.001 m2 đến 25.000 m2 132.000.000
từ 25.001 m2 đến 50.000 m2 198.000.000
từ 50.001 m2 đến 75.000 m2 264.000.000
từ 75.001 m2 đến 100.000 m2 330.000.000
Từ 100.001 m2 trở lên 396.000.000
 
Ghi chú:
– Đối với dự án bao gồm nhiều công trình đăng ký đánh giá theo nhóm, Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận sẽ được tính theo tổng diện tích sàn (GFA) của toàn bộ các công trình đã đăng ký.
– Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Phí Đăng ký và Đánh giá Dự án LOTUS BIO

Phí Đăng ký: 10.000.000 đồng/dự án

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho Đơn vị Đánh giá (tùy thuộc vào quy mô dự án) nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận Tạm thời và Chính thức theo Thỏa thuận Cấp chứng nhận.

 

Quy mô dự án
(GFA, m2)

Phí Đánh giá 
(VN đồng)

Dưới 5.000 m2 44.000.000
từ 5.001 m2 đến 10.000 m2 66.000.000
từ 10.001 m2 đến 15.000 m2 82.000.000
từ 15.001 m2 đến 25.000 m2 98.000.000
từ 25.001 m2 đến 50.000 m2 142.000.000
từ 50.001 m2 đến 75.000 m2 186.000.000
từ 75.001 m2 đến 100.000 m2 230.000.000
Từ 100.001 m2 trở lên 274.000.000
 
Ghi chú:
– Đối với dự án bao gồm nhiều công trình đăng ký đánh giá theo nhóm, Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận sẽ được tính theo tổng diện tích sàn (GFA) của toàn bộ các công trình đã đăng ký.
– Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Phí Đăng ký và Đánh giá Dự án LOTUS Interiors

Phí Đăng ký: 10.000.000 VNĐ/dự án

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho Đơn vị Đánh giá (tùy thuộc vào quy mô dự án) nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận Tạm thời và Chính thức theo Thỏa thuận Đánh giá – Cấp chứng nhận.

 

Quy mô dự án
(GFA, m2)

Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận
(VNĐ)

Dưới 2.500 m2 30.000.000
Từ 2.501 m2 đến 5.000 m2 45.000.000
Từ 5.001 m2  đến 10.000 m2
60.000.000
Trên 10.000 m2
75.000.000
 
Ghi chú:
  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Phí Đăng ký và Đánh giá Dự án LOTUS Homes

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho Đơn vị Đánh giá nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận LOTUS Homes theo Thỏa thuận Đánh giá – Cấp chứng nhận.

Phí Đánh giá Cấp Chứng nhận LOTUS Homes: 15.000.000 VNĐ.

Ghi chú:
  •  Đối với dự án bao gồm nhiều công trình đăng ký đánh giá theo nhóm, Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận sẽ được tính như sau:
  1. Tập hợp các công trình tương đồng thành nhóm. Các công trình có sự khác biệt nhỏ (về hướng hoặc thiết kế kiến trúc, không ảnh hưởng tới sự đáp ứng yêu cầu của LOTUS) cũng được coi là tương đồng.
  2. Đối với mỗi nhóm công trình, Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận đối với công trình đầu tiên là 15.000.000 VNĐ, các công trình tiếp theo được áp dụng mức phí 1.000.000 VNĐ/công trình.
  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 

Phí Đăng ký và Đánh giá Dự án LOTUS SB

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho Đơn vị Đánh giá nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận LOTUS SB theo Thỏa thuận Đánh giá – Cấp chứng nhận.

Phí Đánh giá – Cấp Chứng nhận LOTUS SB: 15.000.000 VNĐ.

Ghi chú:
  •  Đối với dự án bao gồm nhiều công trình đăng ký đánh giá theo nhóm, Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận sẽ được tính như sau:
  1. Tập hợp các công trình tương đồng thành nhóm. Các công trình có sự khác biệt nhỏ (về hướng hoặc thiết kế kiến trúc, không ảnh hưởng tới sự đáp ứng yêu cầu của LOTUS) cũng được coi là tương đồng.
  2. Đối với mỗi nhóm công trình, Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận đối với công trình đầu tiên là 15.000.000 VNĐ, các công trình tiếp theo được áp dụng mức phí 1.000.000 VNĐ/công trình.
  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

 

Phí Đăng ký và Đánh giá Dự án LOTUS SI

Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận là loại phí đóng một lần duy nhất cho Đơn vị Đánh giá nhằm phục vụ toàn bộ quy trình Đánh giá và Cấp chứng nhận LOTUS SI theo Thỏa thuận Đánh giá – Cấp chứng nhận..

Phí Đánh giá – cấp Chứng nhận LOTUS SI: 15.000.000 VNĐ.

(Mức phí trên chưa bao gồm 10% of VAT)

 

Share This