TÀI LIỆU 

Tải về các tài liệu chuyên môn LOTUS và Công trình Xanh bên dưới:

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

 

LOTUS BIO – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 06/2017

LOTUS Phi nhà ở – Phiên bản 2.0 – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2015

LOTUS Homes – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2016

LOTUS SB – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2016

LOTUS Non-Residential V2.0 – Technical Manual
Version released in June 2015

LOTUS Multi-family Residential Pilot – Technical Manual
Version released in October 2015

LOTUS Building in Operation V1 – Technical Manual
Version released in June 2017

LOTUS Homes Pilot – Technical Manual
Version released in June 2016

 

LOTUS v3 for New Construction V1 (Draft) – Technical Manual
Version released in June 2018

LOTUS v3 for New Construction V1 (Draft) – Summary of changes from NR V2.0 and MFR Pilot
Version released in June 2018

USER TOOLS

 

LOTUS Homes Pilot – User Tool
Version updated on the 01/12/2016
LOTUS Small Buildings Pilot – User Tool
Version updated on the 01/12/2016
LOTUS Guidelines – Energy Performance Calculation Method
Version updated on the 30/07/2018
Share This