Sự kiện trong ngành

[HN] Tuần lễ đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2015

Trong khuôn khổ các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia và Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh quốc gia, nhằm giới thiệu và quảng bá các nội dung có liên quan đến xây dựng và phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam, kết nối thúc đẩy […]

read more