VGBC Online training: Thông gió công trình và Mô phỏng CFD (10:00 AM, 18/7/2020)