Thư mời VGBC webinar: Vai trò của lớp vỏ công trình trong Công trình xanh (15/05/2021)