Các gói Hội viên (Membership package)

 

 

Các gói Hội viên / Membership package

PLATINUM

GOLD

SILVER

REGULAR

Phí Hội viên (VND, thường niên, bao gồm VAT)

Annual membership fee

59.400.000

29.700.000

19.800.000

9.900.000

Tiện ích

Quyền lợi

Tham dự các sự kiện, hội thảo, khoá đào tạo chung do VGBC tổ chức

Access to events, workshop, public training sessions organized by VGBC

Tối đa 4 suất miễn phí

At most 4 free seats

Tối đa 3 suất miễn phí

At most 3 free seats

Tối đa 2 suất miễn phí

At most 2 free seats

Tối đa 1 suất miễn phí

At most 1 free seat

Miễn phí đăng sản phẩm lên Cơ sở dữ liệu Xanh

Free green product listing on Green Database

Có, không giới hạn số sản phẩm

Yes, unlimited number of products

Có, không giới hạn số sản phẩm

Yes, unlimited number of products

Có, tối đa 5 sản phẩm

Yes, at most 5 products

Có, tối đa 3 sản phẩm

Yes, at most 3 products

Chiết khấu khi đăng ký các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo theo nhu cầu hoặc các dịch vụ tư vấn về công trình xanh

Discount on fee for internal training, on-demand training programs or consultancy service

40%

30%

20%

10%

Được cấp giấy Chứng nhận Hội viên

Membership certificate

Yes

Yes

Yes

Yes

Được quyền sử dụng Logo VGBC trong các tài liệu marketing

Right to use logo of VGBC on marketing materials

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Được đề cử, ứng cử tham gia các ủy ban tư vấn kỹ thuật, chiến lược do bên B tổ chức

Opportunity to nominate and stand for election for technical and advisory commitees

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Tiếp cận miễn phí các tài liệu kỹ thuật, báo cáo phân tích do bên B thực hiện, sưu tập hoặc biên phiên dịch

Free access to technical documents, analysis report developed, curated or translated by Party B

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Được hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động liên quan đến công trình xanh

Support in organization of green building – related events and activities

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Đăng logo lên trang danh mục Hội viên trên website VGBC

Company logo on Membership Directory on VGBC website

Yes

Yes

Yes

Yes