Các gói Hội viên (Membership package)

 

Các gói Hội viên / Membership package PLATINUM GOLD SILVER REGULAR

Phí Hội viên (VND, thường niên, bao gồm VAT)

Annual membership fee

59.400.000 29.700.000 19.800.000 9.900.000
Tiện ích Quyền lợi

Được tham dự các sự kiện, hội thảo, khoá đào tạo chung do VGBC tổ chức

Access to events, workshop, public training sessions organized by VGBC

Tối đa 4 suất miễn phí

At most 4 free seats

Tối đa 3 suất miễn phí

At most 3 free seats

Tối đa 2 suất miễn phí

At most 2 free seats

Tối đa 1 suất miễn phí

At most 1 free seat

Được miễn phí đăng sản phẩm lên Cơ sở dữ liệu Xanh (greendatabase.vgbc.vn greendatabase.vgbc.vn/en)

Free green product listing on Green Database (greendatabase.vgbc.vn and greendatabase.vgbc.vn/en)

Có, không giới hạn số sản phẩm

Yes, unlimited number of products

Có, không giới hạn số sản phẩm

Yes, unlimited number of products

Có, tối đa 5 sản phẩm

Yes, at most 5 products

Có, tối đa 3 sản phẩm

Yes, at most 3 products

Được chiết khấu khi đăng ký các chương trình đào tạo nội bộ

Discount on fee for on-demand training programs

40% 30% 20% 10%

Được cấp giấy Chứng nhận Hội viên

Membership certificate

Yes

Yes

Yes

Yes

Được quyền sử dụng Logo VGBC trong các tài liệu marketing

Right to use logo of VGBC on marketing materials

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Được đề cử, ứng cử tham gia các ủy ban tư vấn kỹ thuật, chiến lược do VGBC tổ chức

Opportunity to nominate and stand for election for technical and advisory commitees

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Tiếp cận miễn phí các tài liệu kỹ thuật, báo cáo phân tích do VGBC thực hiện, sưu tập hoặc biên phiên dịch

Free access to technical documents, analysis report developed, curated or translated by VGBC

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Đăng logo lên trang danh mục Hội viên trên website VGBC (vgbc.vnvgbc.vn/en)

Company logo on Membership Directory on VGBC website (vgbc.vnvgbc.vn/en)

Yes

Yes

Yes

Yes