Các gói Hội viên (Membership package)

(áp dụng từ 1.5.2020)

 

Các gói Hội viên

Membership package

PLATINUM GOLD SILVER REGULAR PROFESSIONAL STUDENT

Phí hội viên (VND, thường niên)

Annual membership fee in VND

240,000,000 120,000,000 30,000,000 12,000,000 2,000,000 350,000
Tiện ích Quyền lợi

Chứng chỉ thành viên (bản cứng và bản mềm)

Membership Certificate (Physical & digital)

Thẻ thành viên điện tử với số PIN định danh 

Individual digital membership cards with PIN number 

15 10 5 2

Cơ hội được đề cử và tranh cử vào Hội đồng Kỹ thuật và Tham vấn (TACs)

Opportunity to nominate and stand for election for Technical and Advisory Committees (TACs) 

 

Quyền truy cập cổng danh bạ thành viên online

Members online networking directory access

 

Quyền tham gia sự kiện giao lưu kết nối dành riêng cho thành viên

Member networking events

 

Quyền sử dụng logo VGBC trên các tài liệu marketing

Right to use VGBC logo on marketing materials

   

Chiết khấu đào tạo riêng

Private training discount

50% 40% 30% 20%    

Chiết khấu cho đăng ký chứng nhận dự án LOTUS hoặc đánh giá khác

LOTUS project certification or assessment discount

15% 10% 10%