Biểu phí Đăng ký và Đánh giá Công trình xanh LOTUS

(Hiệu lực từ 1/7/2016, cập nhật 5/1/2023)

 

Phí Đăng ký

Phí Đăng ký được thanh toán khi Đại diện Dự án đăng ký dự án với VGBC. Khi đăng ký thành công, Dự án sẽ được:

  • Cấp một mã PIN (Project Identification Number)
  • Đăng và cập nhật thông tin trên Danh mục Dự án LOTUS trên website VGBC
  • Tiếp cận Tập Hồ sơ Trình nộp LOTUS bao gồm đầy đủ các biểu mẫu, thư mục, hướng dẫn cần thiết cho việc chuẩn bị và trình nộp hồ sơ cho suốt quá trình đánh giá công trình xanh theo LOTUS, như Tập Thư Mục Trình nộp, Công cụ Quản lý LOTUS, các Công cụ tính toán (OTTV, Tính % tiết kiệm nước,…), các Mục hướng dẫn về mô phỏng năng lượng, mô phỏng CFD, v.v
  • Chỉ định một đại diện của VGBC để hướng dẫn, giải nghĩa và trả lời các câu hỏi về các hạng mục trong LOTUS

Biểu Phí Đăng ký LOTUS:

Hệ thống Chứng nhận LOTUS

Phí Đăng ký (bao gồm 10% GTGT)

 

LOTUS NC v3 (Công trình xây mới)

(Thay thế LOTUS NR v2.0 và LOTUS MFR)

11,000,000 VND
LOTUS BIO (Công trình đang vận hành) 11,000,000 VND
LOTUS Interiors (Không gian nội thất) 11,000,000 VND
LOTUS Homes (Nhà ở đơn lẻ) 1,100,000 VND
LOTUS Small Buildings (Công trình quy mô nhỏ)
LOTUS Small Interiors (Nội thất quy mô nhỏ)

Phí Đánh giá Chứng nhận LOTUS

Đối với các dự án quy mô nhỏ (theo LOTUS Homes, LOTUS SB, LOTUS SI), phí đánh giá đều là 15,400,000 VND/dự án (bao gồm 10% VAT).

Đối với các dự án có quy mô lớn (theo LOTUS NC v3, LOTUS BIO hoặc LOTUS Interiors), phí Đánh giá được xác định theo quy mô của dự án (tổng diện tích sàn, GFA).

Bảng Phí Đánh giá theo LOTUS NC v3 (thay thế LOTUS NR v2, LOTUS MFR) và LOTUS BIO (VNĐ, bao gồm 10% GTGT):

Quy mô dự án (GFA)

Phí Đánh giá theo LOTUS NC v3

Phí Đánh giá theo LOTUS BIO

Đến 5,000 m2

60,500,000 VND

48,400,000 VND

Từ 5,001 m2 đến 10,000 m2

96,800,000 VND

72,600,000 VND

Từ 10,001 m2 đến 15,000 m2

121,000,000 VND

90,200,000 VND

Từ 15,001 m2 đến 25,000 m2

169,400,000 VND

123,200,000 VND

Từ 25,001 m2 đến 50,000 m2

217,800,000 VND

156,200,000 VND

Từ 50,001 m2 đến 75,000 m2

290,400,000 VND

204,600,000 VND

Từ 75,001 m2 đến 100,000 m2

363,000,000 VND

253,000,000 VND

Từ 100,001 m2 trở lên

435,600,000 VND

301,400,000 VND

Phí Đánh giá cho dự án theo LOTUS Interiors (VND, bao gồm 10% GTGT):

Quy mô dự án (GFA)

Phí Đánh giá theo LOTUS Interiors

Đến 2,500 m2

33,000,000 VND

Từ 2,501 m2 đến 5,000 m2

49,500,000 VND

Từ 5,001 m2 đến 10,000 m2

66,000,000 VND

Từ 10,000 m2 trở lên

82,500,000 VND

Phí Đánh giá ở trên đã bao gồm toàn bộ quá trình Đánh giá và Chứng nhận theo LOTUS, bao gồm:

  • Đánh giá Hồ sơ Giai đoạn Thiết kế;
  • Đánh giá Hồ sơ Giai đoạn Hoàn công;
  • Khảo sát thực địa (nếu cần thiết);
  • Giải thích các yêu cầu và các tiêu chí trong LOTUS và các câu hỏi khác hỗ trợ Đội Dự án;
  • Báo cáo Kết quả Đánh giá, Chứng nhận Tạm Thời, Chứng nhận Chính thức

Đánh giá Tổ hợp nhiều công trình

  • Đối với LOTUS Homes, LOTUS SB: Một nhóm các công trình tương tự nhau được hiểu là các công trình có thiết kế tương tự, với các điểm khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến các tiêu chí và yêu cầu trong LOTUS. Với một nhóm gồm n công trình tương tự nhau, phí Đánh giá được xác định là: 15,400,000 VND + 1,100,000 VND * (n-1)