TÀI LIỆU 

Tải về các tài liệu chuyên môn LOTUS và Công trình Xanh bên dưới:

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

 

LOTUS New Construction V3 – Technical Manual
Version published on 10 May 2019
LOTUS New Construction V3 – Summary of changes from NR V2.0 and MFR Pilot
Final version published on 17 April 2019
LOTUS BIO – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 06/2017
LOTUS Phi nhà ở – Phiên bản 2.0 – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2015
LOTUS Homes – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2016
LOTUS SB V1 – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2016
LOTUS Non-Residential V2.0 – Technical Manual
Version released in June 2015
LOTUS Multi-family Residential Pilot – Technical Manual
Version released in October 2015
LOTUS Building in Operation V1 – Technical Manual
Version released in June 2017
LOTUS Homes Pilot – Technical Manual
Version released in June 2016

 

USER TOOLS

 

LOTUS Homes V1 – User Tool
Version updated on the 15/09/2018
LOTUS Small Buildings V1 – User Tool
Version updated on the 07/12/2018
LOTUS Interiors V1 – User Tool
Version updated on the 20/08/2018
LOTUS Small Interiors V1 – User Tool
Version updated on the 10/12/2018
LOTUS Guidelines – Energy Performance Calculation Method
Version updated on the 30/07/2018

Tài liệu khác

LOTUS NC V3 Scorecard

LOTUS NR V2.0: Scorecard

LOTUS Case Studies
Dự án LOTUS năm 2016
So sánh Chứng nhận LEED, LOTUS và EDGE
SmartMarket Report – Xu hướng Công trình xanh 2018
Xu hướng xanh hoá trong công trình công nghiệp – Vũ Hồng Phong (VGBC)


Sử dụng năng lượng hiệu quả

 

QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”
Thông tư 15/2017/TT-BXD Quy chuẩn về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

 

Chi phí xây dựng xanh

Costing Green: A Comprehensive Cost Database and Budgeting Methodology
Released in July 2004

Cost of Green Revisited: Reexamining the Feasibility and Cost Impact of Sustainable Design in the Light of Increased Market Adoption
Released in July 2007

GSA – LEED Cost Study: Final Report
Released in October 2004

 

Sức khoẻ & Tiện nghi

WorldGBC: Healthier Homes, Healthier Planet

Released in December 2018

Doing Right by Planet and People: The Business case for Health and Wellness in Green Building

Released in April 2018

Building the Business case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices

Released in October 2016

Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building

Released in September 2014

 

Phân tích Chính sách phát triển Công trình xanh

Promoting Green Building in Private Development: A Strategic Assessment of Options for the Vancouver Region
Released in 2008