TÀI LIỆU 

Tải về một số tài liệu chuyên môn LOTUS và Công trình Xanh bên dưới:

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

 

LOTUS New Construction V3 – Technical Manual

Version Updated 30 December 2019

LOTUS New Construction V3 – Summary of changes from NR V2.0 and MFR Pilot

Final version published on 17 April 2019

 

LOTUS Phi nhà ở – Phiên bản 2.0 – Hướng dẫn kỹ thuật

Cập nhật đến tháng 6/2015

LOTUS Homes – Hướng dẫn kỹ thuật

Cập nhật đến tháng 6/2016

LOTUS SB V1 – Hướng dẫn kỹ thuật

Cập nhật đến tháng 6/2016

 

LOTUS Buildings in Operation V1.1 – Technical Manual

Version released in December 2019

LOTUS Homes V1 – Technical Manual

Version released in September 2017

LOTUS Interiors V1 – Technical Manual

Version released in August 2017

LOTUS Small Interiors V1 – Technical Manual

Version released in August 2017

LOTUS Small Buildings V1 – Technical Manual

Version released in September 2017

USER TOOLS

 

LOTUS Homes V1 – User Tool
Version updated on the 15/09/2018
LOTUS Small Buildings V1 – User Tool
Version updated on the 07/12/2018
LOTUS Interiors V1 – User Tool
Version updated on the 20/08/2018
LOTUS Small Interiors V1 – User Tool
Version updated on the 10/12/2018
LOTUS Guidelines – Energy Performance Calculation Method
Version updated on the 30/07/2018