TÀI LIỆU 

Tải về một số tài liệu chuyên môn LOTUS và Công trình Xanh bên dưới:

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

 

LOTUS New Construction V3 – Technical Manual

Version published on 30 December 2019

LOTUS New Construction V3 – Summary of changes from NR V2.0 and MFR Pilot

Final version published on 17 April 2019

LOTUS New Construction V3 – Technical Manual – General Requirements

Version published on 10 May 2019

LOTUS NC V3 – Hướng dẫn Kỹ thuật – Tóm tắt yêu cầu

Cập nhật ngày 10/05/2019

 

LOTUS Phi nhà ở – Phiên bản 2.0 – Hướng dẫn kỹ thuật

Cập nhật đến tháng 6/2015

LOTUS Homes – Hướng dẫn kỹ thuật

Cập nhật đến tháng 6/2016

LOTUS SB V1 – Hướng dẫn kỹ thuật

Cập nhật đến tháng 6/2016

 

LOTUS Buildings in Operation V1.1 – Technical Manual

Version released in December 2019

LOTUS Homes V1 – Technical Manual

Version released in September 2017

LOTUS Interiors V1 – Technical Manual

Version released in August 2017

LOTUS Small Interiors V1 – Technical Manual

Version released in August 2017

LOTUS Small Buildings V1 – Technical Manual

Version released in September 2017

USER TOOLS

 

LOTUS Homes V1 – User Tool
Version updated on the 15/09/2018
LOTUS Small Buildings V1 – User Tool
Version updated on the 07/12/2018
LOTUS Interiors V1 – User Tool
Version updated on the 20/08/2018
LOTUS Small Interiors V1 – User Tool
Version updated on the 10/12/2018
LOTUS Guidelines – Energy Performance Calculation Method
Version updated on the 30/07/2018

Tài liệu khác

LOTUS NC V3 Scorecard

LOTUS NR V2.0: Scorecard

LOTUS Case Studies
Dự án LOTUS năm 2016
So sánh Chứng nhận LEED, LOTUS và EDGE
SmartMarket Report – Xu hướng Công trình xanh 2018
Xu hướng xanh hoá trong công trình công nghiệp – Vũ Hồng Phong (VGBC)


Sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 09:2017/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”
Thông tư 15/2017/TT-BXD Quy chuẩn về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Chi phí xây dựng xanh

Costing Green: A Comprehensive Cost Database and Budgeting Methodology
Released in July 2004

Cost of Green Revisited: Reexamining the Feasibility and Cost Impact of Sustainable Design in the Light of Increased Market Adoption
Released in July 2007

GSA – LEED Cost Study: Final Report
Released in October 2004

Sức khoẻ & Tiện nghi

WorldGBC: Healthier Homes, Healthier Planet

Released in December 2018

Doing Right by Planet and People: The Business case for Health and Wellness in Green Building

Released in April 2018

Building the Business case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices

Released in October 2016

Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building

Released in September 2014

Phân tích Chính sách phát triển Công trình xanh

Promoting Green Building in Private Development: A Strategic Assessment of Options for the Vancouver Region
Released in 2008

Trường học xanh

Foundations for Student Success: How School Buildings Influence Student Health, Thinking and Performance

Harvard T.H. Chan School of Public Health

The Impact of School Buildings on Student Health and Performance 

Center for Green Schools – U.S. Green Building Council

 

Chính sách phát triển Công trình xanh

Decision 1393/QĐ-TTg (“Quyết định 1393-TTg”), issued by the Prime Minister on 23/9/2012 (attached) on “National Green Growth Strategy”

Decision 403/QĐ-TTg (“Quyết định 403/QĐ-TTg), issued by the Prime Minister on 20/3/2014 (attached), on “Actions to implement the National Green Growth Strategy”

Decision 419/QĐ-BXD issued by Ministry of Construction on 11/5/2017 on “Plan of actions of the construction industry to implement the Green Growth Strategy”

Decision 3457/QĐ-UBND, issued by HCMC People’s Committee (“Ủy ban nhân dân Thành phố HCM”) on 28/6/2013, on “Regulating the management of urban spaces and urban architecture of the current HCMC downtown area (930ha)” 

Decision 08/2018/QĐ-UBND, issued by HCMC People’s Committee (“Ủy ban nhân dân Thành phố HCM”) on 15/03/2018, on “Regulating the Planning and Architecture of Thu Thiem New Urban Area, District 2”