GREEN CONSULTANTS 

Website Company Name Head Office Contact Person Email Phone
Artelia Vietnam HCMC Ms. Hanh Truong [email protected] 0935095895
Vilandco Hanoi Mr. Nguyen Trung Kien [email protected] 0912645151
Green Consult-Asia HCMC Mr. Huynh Trung Hieu [email protected] 0364788544
ISD Engineering HCMC Mr. Le Luong Vang [email protected] 0903353448
EDEEC Hanoi Mr. Tran Thanh Vu [email protected] 0904861128
Boydens Engineering Hanoi Ms. Vu Ngoc Quynh Anh [email protected] 0988860793
Worklounge 03-Vietnam Hanoi Mr. Tim Middleton [email protected] 0766013733
ARDOR Green HCMC Mr. Vu Linh Quang [email protected] 0916551439
GreenViet HCMC Mr. Do Huu Nhat Quang [email protected] 0903613816
Green & Sustainable Team Hanoi Mr. Phan Tuan Anh [email protected] 0949505090

 

(danh sách để tham khảo thông tin, không phải khuyến nghị cho một đơn vị tư vấn riêng lẻ nào)