GREEN CONSULTANTS 

Website Company Name Head Office Contact Person Email Phone
Artelia Vietnam HCMC Ms. Hanh Truong thi-my-hanh.truong@vn.arteliagroup.com 0935095895
Vilandco Hanoi Mr. Nguyen Trung Kien ntkien@vilandco.vn 0912645151
Green Consult-Asia HCMC Mr. Huynh Trung Hieu hieu.huynh@greenconsult-asia.com 0364788544
ISD Engineering HCMC Mr. Le Luong Vang vang.le@isd-engineering.com 0903353448
EDEEC Hanoi Mr. Tran Thanh Vu vutt@edeec.com 0904861128
Boydens Engineering Hanoi Ms. Vu Ngoc Quynh Anh anhvh@boydensvn.com 0988860793
Worklounge 03-Vietnam Hanoi Mr. Tim Middleton tim@03-x.vn 0766013733
ARDOR Green HCMC Mr. Vu Linh Quang vuquang@ardorgreen.com 0916551439
GreenViet HCMC Mr. Do Huu Nhat Quang quangdo@greenviet.net 0903613816
Green & Sustainable Team Hanoi Mr. Phan Tuan Anh tuananh@gsteam.net 0949505090

 

(danh sách để tham khảo thông tin, không phải khuyến nghị cho một đơn vị tư vấn riêng lẻ nào)