We are

Hội đồng Công trình Xanh
Việt Nam
(VGBC)

DISCOVER MORE

Được thành lập năm 2007 với mục đích nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho sự phát triển của công trình xanh tại Việt Nam.

THÀNH TỰU VGBC

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) được thành lập năm 2007 với mục đích nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho sự phát triển của công trình xanh tại Việt Nam. Suốt quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi đã đạt được những thành tựu:

 LOTUS Certified

73+

Buildings

Trainees
(2022-2024)

646+

GFA of building area certified

1156944+

m2

Member organizations 

60+

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm