Lotus System

Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam

LOTUS SYSTEM là hệ thống tiêu chí công trình xanh đầu tiên được phát triển dành riêng cho thị trường xây dựng tại Việt Nam, mang tính tự nguyện, được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Tại Việt Nam, VGBC đã thành lập Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Công trình xanh Việt Nam để thực hiện hoạt động đánh giá – chứng nhận dự án LOTUS và các chương trình đào tạo liên quan.

Được phát triển dựa trên nền tảng khoa học vật lý xây dựng đã được thiết lập và phù hợp với các điều kiện, khí hậu cũng như quy định của ngành xây dựng Việt Nam, LOTUS cung cấp đánh giá toàn diện về hiệu quả môi trường trong suốt vòng đời của các tòa nhà. Nó cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để đánh giá các tòa nhà về mức tiêu thụ năng lượng, sử dụng nước và quản lý chất thải cũng như chất lượng môi trường trong nhà. Nó phục vụ như một hệ thống đánh giá khách quan mà bất kỳ bên liên quan nào trong quá trình xây dựng – nhà phát triển, nhà thiết kế, nhà thầu và chủ sở hữu đều có thể sử dụng – cho mục đích ra quyết định.
 
Kể từ khi chương trình thí điểm LOTUS đầu tiên được phát hành vào năm 2010, hệ thống xếp hạng đã trải qua nhiều lần cập nhật và sửa đổi. Phiên bản mới nhất là LOTUS New Construction (NC) v3, được phát hành vào tháng 4 năm 2019. LOTUS hiện bao gồm hầu hết các loại công trình và phạm vi dự án, bao gồm:
 

Vật liệu & Sản phẩm Xanh tại LOTUS

LOTUS khuyến khích lựa chọn các vật liệu và sản phẩm giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao chất lượng không gian trong nhà, đồng thời góp phần mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn. Nhóm thiết kế nên xem xét cẩn thận các tiêu chí bền vững cùng với các yếu tố thông thường trong việc lựa chọn vật liệu, như độ bền, ngân sách và tính thẩm mỹ. Nếu khả thi, tổng thầu nên được tư vấn về tính sẵn có và chi phí liên quan đến việc mua sắm các vật liệu đó.

No. Products and Materials with Green features Examples Credits in LOTUS NC v3
1 Reused Materials Salvaged brick, pavers, lumber MR-2
2 Materials with Recycled Content Steel, gypsum ceilings/boards, carpet, insulation MR-2
3 Regionally sourced Materials Harvested, extracted and/or manufactured within 500 km of project site MR-2
4 Rapidly Renewable Materials Cotton insulation, bamboo flooring, linoleum flooring, straw board MR-2
5 Timber from sustainable sources Forest Stewardship Council (FSC) certified wood MR-2
6 Materials with third-party certification based on whole lifecycle analysis (LCA) Global GreenTag LCARate, Cradle to Cradle, NSF Sustainability Assessment MR-2
7 Materials with third-party verifications  Environmental claims third-party verified through claim verification or through certification under third-party ecolabels MR-2
8 Non-baked Materials Concrete bricks, gypsum panels, pre-cast concrete panels, AAC blocks MR-3
9 Low-Emitting Materials Low or no VOC paints, coatings, adhesives, sealants
Low or no formaldehyde composite wood products
H-PR-2 and H-2
10 High Efficiency Water Fixtures High efficiency or dual flush toilets, waterless urinals, low flow faucets W-PR-1, W-1
11 Efficient Irrigation Systems Drip irrigation, irrigation system with soil moisture sensor W-2
12 Stormwater Control Products Rainwater harvesting systems, permeable and pervious materials, open-grid pavements SE-4
13 Environment-friendly refrigerants Low-impact alternatives to refrigerants commonly used in building refrigeration, air-conditioning and heat pump systems SE-6
14 High Reflectance Materials Paving and roofing surface materials with high solar reflectance index (SRI) H-6, SE-5, E-PR-3, E-2, E-3
15 Efficient Building Envelope Components Energy-efficient glazing with low SHGC and U-values, thermal insulation materials with low thermal conductivity (XPS foam, PU foam, rockwool, etc.), AAC blocks H-6, E-PR-1, E-PR-3, E-2, E-3
16 Efficient ventilation and air-conditioning equipment Air-conditioning systems with high CSPF values (for non-ducted units) and high COP values, systems with variable controls (inverter, VSD/VFD). E-PR-1, E-PR-3, E-2, E-3, E-4
17 Efficient lighting equipment Energy-efficient lighting fixtures (with high lumen efficacy lm/W), lighting controls and sensors E-PR-1, E-PR-3, E-2, E-5
18 Renewable Energy Equipment Solar panels, wind energy, geothermal E-2, E-8
19 Materials for acoustic comfort Materials with good noise insulation, sound-absorbing materials H-7
20 Products reducing concrete usage Pre-stressed slabs, voided slabs, pre-stressed beams and columns  MR-1
21 Energy and water monitoring products Energy and water meters, power monitoring system, building management system (BMS) E-6, W-3
22 Energy-efficient lifts Lifts with energy efficiency class A following the certification guideline VDI 4707 Part 1, lifts equipped with: VVVF drives, regenerative drive, efficient lighting. E-6, W-3

Browse VGBC Green Database for Products and Services: greendatabase.vgbc.vn/en/products-services

Get your products and services listed on VGBC Green Database: : greendatabase.vgbc.vn/en/how-to-get-listed