VGBC đồng chủ trì, cùng với Eurocham GGSC, một Hội thảo tổng thể kéo dài hai giờ về ESG cho Xây dựng Xanh. Ông Douglas Snyder, Giám đốc Điều hành VGBC, đã trình bày về mạng lưới hội đồng công trình xanh toàn cầu, quốc gia và vai trò của họ trong việc thúc đẩy các công trình bền vững. Douglas cũng chia sẻ về các lĩnh vực trọng tâm của WorldGBC là công trình xanh, xu hướng thị trường Việt Nam và khuôn khổ đầu tư ESG vào bất động sản. Phiên hỏi đáp diễn ra sôi nổi và đề cập đến các chủ đề thực tế như cách tăng cường sự tuân thủ giữa các nhà thầu phụ của dự án.

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm