QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN: 6 BƯỚC

 

Quy trình Chứng nhận áp dụng cho các Hệ thống Đánh giá LOTUS cơ bản bao gồm 6 bước sau:

LỰA CHỌN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

Lựa chọn Hệ thống Đánh giá LOTUS
phù hợp với dự án

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN

Tải về Đơn Đăng ký và làm theo hướng dẫn để đăng ký dự án

CHUẨN BỊ

Tìm hiểu về LOTUS nhằm đảm bảo dự án đáp ứng được các yêu cầu

NỘP HỒ SƠ

Trình nộp các hồ sơ cần thiết chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu của LOTUS

ĐÁNH GIÁ

Nhóm chuyên gia độc lập đánh giá hồ sơ của dự án LOTUS

CHỨNG NHẬN

Cấp Chứng nhận cho Dự án LOTUS đạt yêu cầu

Share This