Dữ liệu thị trường Công trình Xanh

Chứng nhận LOTUS

Dự án đạt Chứng nhận

 

Mức tiết kiệm Năng lượng dự kiến của 16 Dự án đã đạt Chứng nhận LOTUS đến cuối năm 2018:

kWh/năm (theo hồ sơ hoàn công)

Dự án đang triển khai

 

Mức tiết kiệm Nước dự kiến của 16 Dự án đã đạt Chứng nhận LOTUS đến cuối năm 2018:

m3/năm (theo hồ sơ hoàn công)

Chứng nhận LEED

Nguồn: usgbc.org & gbig.org

Dự án đạt Chứng nhận

Dự án đang triển khai

List of LOTUS certified projects (updated 12.2020)

Generated by wpDataTables