Từ ngày 20-2, Thông tư số 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh chính thức có hiệu lực.


Theo đó, các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được chia thành 4 nhóm (24 chỉ tiêu), trong đó:

  • Nhóm kinh tế gồm 5 chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế về sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;
  • Nhóm môi trường gồm 10 chỉ tiêu nhằm đánh giá về chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, mức độ áp dụng các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm, xả thải, phát thải khí nhà kính trong phát triển đô thị;
  • Nhóm xã hội gồm 4 chỉ tiêu nhằm đánh giá về hiệu quả nâng cao chất lượng và điều kiện sống của người dân đô thị.
  • Nhóm thể chế gồm 5 chỉ tiêu nhằm đánh giá về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền đô thị đối với công tác xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Đây là cơ sở để các đô thị đề xuất hoạt động ưu tiên xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị.

Trong 24 chỉ tiêu mà các địa phương cần báo cáo định kỳ về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, công trình xanh đóng góp trực tiếp cho 2 chỉ tiêu:

  • Chỉ tiêu 0104: Tỷ lệ đầu tư dự án mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
  • Chỉ tiêu 0105: Tỷ lệ công trình xây dựng nghiệm thu được cấp chứng chỉ công trình xanh

Hơn thế nữa, khi công trình xanh được phát triển rộng rãi hơn sẽ đóng góp tích cực vào hàng loạt các chỉ tiêu khác. Bảng dưới đây liệt kê các tiêu chí hoặc nhóm tiêu chí của Hệ thống Chứng nhận LOTUS có đóng góp trực tiếp vào thực hiện các chỉ tiêu được đề cập trong Thông tư 01/2018/TT-BXD:

 

Chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu

Tiêu chí trong LOTUS

Chỉ tiêu 0101

Tỷ lệ chi sử dụng điện so với tổng chi tiêu hộ

Nhóm tiêu chí Năng lượng (E) giám sát và giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng trong công trình thông qua sử dụng biện pháp cách nhiệt phù hợp, thông gió tự nhiên và việc lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả (như HVAC, chiếu sáng, đun nước nóng…). Công trình xanh LOTUS làm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, khai thác nguồn năng lượng tái tạo, nhờ đó giảm hóa đơn điện cho các hộ dân sinh sống trong công trình xanh.

Chỉ tiêu 0204

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

Tiêu chí Giao thông xanh (A-4) giúp nâng cao nhận thức của người sử dụng công trình về các phương tiện giao thông xanh và thực hiện các giải pháp giao thông xanh, trong đó có giao thông công cộng, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người sử dụng

Chỉ tiêu 0205

Tỷ lệ phương tiện giao thông cá nhân hạn chế phát thải

Chỉ tiêu 0207

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chí về Phát thải Xây dựng (WP-2) khuyến khích tái sử dụng, tận dụng và tái chế các phát thải xây dựng và giảm thiểu lượng rác thải cần xử lý tại khu chôn lấp.

Tiêu chí về Khu tập kết tái chế rác thải (WP-3) nhằm thúc đẩy việc tái chế rác thải phát sinh trong quá trình sử dụng công trình.

Chỉ tiêu 0208

Tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tiêu chí về Giải pháp sử dụng nước bền vững (W-4) khuyến khích tái chế, tái sử dụng nước và thu nước mưa để giảm mức tiêu thụ nước sinh hoạt.

Chỉ tiêu 0304

Số lượng không gian công cộng

Tiêu chí về Không gian công cộng (CY-2) khuyến khích các thiết kế công trình dành một phần không gian làm không gian công cộng nhằm gia tăng sự kết nối cộng đồng.

 

Ngoài ra, các chương trình, khóa đào tạo về công trình xanh, phát triển đô thị bền vững của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) cũng có thể đóng góp cho chỉ tiêu 0404 (tỷ lệ cán bộ quản lý đô thị các cấp đã được đào tạo bồi dưỡng về tăng trưởng xanh) và chỉ tiêu 0405 (các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu).