Thời gian, địa điểm:

  1. Ngày: 26-27/11/2016
  2. Thời gian: 8:30 – 17:30
  3. Địa điểm: Văn phòng VilandCo, Hà Nội

Đăng ký:  

Để đăng ký vui lòng liên hệ (+84) 436 291 107 hoặc gửi email đến education@vgbc.org.vn