ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ SỰ KIỆN TẢI VỀ TẠI ĐÂY

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES & CONTACT INFO:

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES & CONTACT INFO:

  • Speaking & Sponsorship Opportunities
    E: long.dang@vgbc.org.vn
    T: (+84) 436 291 107
  • Attending
    E: education@vgbc.org.vn
    T: (+84) 436 291 107