Online Series Phần 5: Các hệ thống tiêu thụ năng lượng chính và năng lượng tái tạo trong Công trình xanh

 

 

Sự kiện là buổi thứ 5 trong khuôn khổ chuỗi đào tạo Online miễn phí về Công trình xanh do VGBC tổ chức.

 

Buổi thứ 5 sẽ giới thiệu về các hệ thống tiêu thụ năng lượng chính (active systems), các hệ thống đo lường – quản lý năng lượng (monitoring & management) và vài trò của năng lượng tái tạo trong công trình xanh.