VGBC-Eurocham webinar: Xây dựng Bền vững vì một môi trường sống tốt lành hơn

 

Ngày: 25/06/2021

Thời gian: 2:00 – 4:30 pm

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi VGBC và Eurocham.