[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.20.2″]

VGBC-Eurocham webinar: Xây dựng Bền vững vì một môi trường sống tốt lành hơn

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_image _builder_version=”3.20.2″ src=”http://vgbc.vn/wp-content/uploads/2021/06/KV-Sust-cities_June-2021.jpg” url=”https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyMjQwNWUtYTU1YS00MmI3LTgyMGItN2UzODNlNDQ5ZTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e9a02ca-d0ea-4763-900c-ac6ee988b360%22%2c%22Oid%22%3a%22a565e5ef-c7c9-40c4-a1e1-f073d8c2f600%22%7d” url_new_window=”on” align=”center” /][et_pb_image _builder_version=”3.20.2″ src=”http://vgbc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Sustainable-Cities-webinar-VN-2021.jpg” align=”center” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text _builder_version=”3.20.2″]

Ngày: 25/06/2021

Thời gian: 2:00 – 4:30 pm

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi VGBC và Eurocham.

 

[/et_pb_text][et_pb_button _builder_version=”3.20.2″ button_text=”Link tham dự (Microsoft Teams Link)” button_url=”https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyMjQwNWUtYTU1YS00MmI3LTgyMGItN2UzODNlNDQ5ZTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e9a02ca-d0ea-4763-900c-ac6ee988b360%22%2c%22Oid%22%3a%22a565e5ef-c7c9-40c4-a1e1-f073d8c2f600%22%7d” url_new_window=”on” button_alignment=”left” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

sự kiện sắp tới

Những sự kiện sắp tới được tổ chức bởi VGBC và các đối tác.

Xem thêm