Sự kiện là buổi thứ 3 trong khuôn khổ chuỗi khóa đào tạo Online miễn phí về Công trình xanh do VGBC tổ chức.

Module 3 sẽ điểm qua các yêu cầu chính trong QCVN 09:2017 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các công trình tiết kiệm năng lượng). Việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật là điều kiện tiên quyết đối với các dự án áp dụng LOTUS. Đồng thời, đối các dự án xây mới áp dụng theo LOTUS New Construction v3, điều kiện tối thiểu là cải thiện 10% so với QCVN 09:2017.