Webinar do VGBC, Eurocham, VCCI, VBCSD đồng tổ chức 

Circular Economy towards Sustainable Cities

13:30 – 15:30 PM, 24/6/2020

 

Để đăng ký, xin liên hệ:

Ms. Nguyễn Ngọc Quỳnh

E: [email protected]

M: (84) 964459581