Nội dung chính của Học phần 1: Giới thiệu về Công trình xanh

  • Tác động của hoạt động xây dựng lên môi trường và sức khỏe con người
  • Khái niệm về Công trình xanh và các chương trình đánh giá, chứng nhận Công trình xanh
  • Các khía cạnh chính làm nên công trình xanh
  • Quá trình thiết kế tích hợp
  • Lợi ích và chi phí khi làm Công trình xanh
  • Ví dụ, thảo luận và Hỏi đáp