Sự kiện là buổi thứ 2 trong khuôn khổ chuỗi khóa đào tạo Online miễn phí về công trình xanh do VGBC tổ chức.

 

Một số nội dung được đề cập:

-Giới thiệu về các hệ thống tiêu chí, đánh giá, chứng nhận công trình xanh
-Giới thiệu về LOTUS
-Cấu trúc, các nhóm hạng mục, điều kiện tiên quyết và các tiêu chí
-Quá trình đánh giá và các mức chứng nhận
-Các nội dung chính trong Technical Manuals
-Hỏi đáp và Thảo luận